17 czerwca 2016

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskie

16 czerwca rozpoczął się nabór wniosków dla działania RPO Świętokrzyskie, 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Nabór będzie trwał do 9 września 2016 r. Działanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzonego przeprowadzeniem audytu energetycznego. Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej, muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej. Inwestycje realizowane w ramach działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakup fabrycznie nowych urządzeń i maszyn wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku) na bardziej efektywne energetycznie,
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

jeżeli:

a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne

b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

  • do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli

c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:

  • do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł natomiast maksymalna to 1 500 000,00 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem w ramach działania zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu: 534 499 298 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie. Z chęcią pomożemy uzyskać dotację na rozwój Twojej firmy.