12 grudnia 2016

3.3.3 Go to Brand.PL

Dnia 11 października 2016 r.  ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski będzie można składać od 12.01.2017 r.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji celem promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności (PKD) określonych w wybranym we wniosku o dofinansowanie branżowym programie promocji.

Zakres rzeczowy projektu musi dotyczyć rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz zostać zrealizowany zgodnie z terminami wynikającymi z danego branżowego programu promocji. Ponadto musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji.

Wsparcie skierowane głównie do podmiotów:

– posiadających konkurencyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),

– prowadzących działalność eksportową,

– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

WYTYPOWANE BRANŻE

Wśród branż wytypowanych przez resort do objęcia wsparciem znalazły się:

Maksymalna  kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi   1 000 000,00 zł.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) (tylko pomoc publiczna) – w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) (pomoc publiczna + de minimis) – w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu:

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:
 1. diet,
 2. noclegów,
 3. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 4. innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:
 1. zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1,
 2. odprawy celnej i spedycji
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie; wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu
 • ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu wybranych rodzajów określonych w § 42 pkt 7-8 oraz 10-18 rozporządzenia (wszystkie koszty z zakresu deminimis z punktu powyżej plus: organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie):

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem w ramach działania  3.3.3. Go to Brand.PL zachęcamy do kontaktu z naszym biurem lub poprzez formularz kontaktowy  TUTAJ.

 

W tym roku pozyskaliśmy 601 620,00 zł dla firmy 2WAYS. Z chęcią pomożemy uzyskać dotację na rozwój  Twojej firmy.