Blog

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

W niedługim czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków dla działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, […]

Więcej

3.3.3 Go to Brand.PL

Dnia 11 października 2016 r.  ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski będzie można składać od 12.01.2017 r. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji celem promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę […]

Więcej

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskie

16 czerwca rozpoczął się nabór wniosków dla działania RPO Świętokrzyskie, 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Nabór będzie trwał do 9 września 2016 r. Działanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzonego przeprowadzeniem audytu energetycznego. Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności […]

Więcej

RPO Lubelskie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

30 maja ogłoszono nabór wniosków dla działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Celem działania jest  zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorców. Dofinansowanie przeznaczone będzie w szczególności na: Stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw celem […]

Więcej

3.2.1 Badania na rynek

W dniu 27 kwietnia ogłoszono kolejny nabór wniosków dla działania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski składać będzie można w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Celem działania jest wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub zleconych przez niego, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych lub […]

Więcej

Kiedy wydatki stają się kosztami kwalifikowalnymi?

  Przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych w trakcie realizacji swoich projektów muszą pamiętać o licznych zobowiązaniach. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą tak naprawdę dopiero rozpoczyna proces pozyskania wsparcia unijnego. Jednym z podstawowych wymagań finansowania unijnego jest realizacja danego projektu zgodnie z przygotowanym wcześniej wnioskiem oraz prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków. Wydatki projektu stanowią tzw. […]

Więcej

Nabór w ramach „szybkiej ścieżki” dla MŚP rozpoczęty

4 kwietnia 2016 roku rozpoczął się nabór w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i stanowi doskonałą okazję do sfinansowania projektów badawczo-rozwojowych z funduszy UE. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej […]

Więcej

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – ruszył nabór w województwie świętokrzyskim

29 marca 2016 roku ruszył nabór na dofinansowanie  projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. W ramach działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), dofinansowanie inwestycji związanych z […]

Więcej

Mazowieckie – Dotacje na projekty badawczo rozwojowe

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 kładzie znacznie większy nacisk na realizację założeń Strategii „Europa 2020”.  Jej celem jest inteligentny rozwój poprzez kreowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz wzroście konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Rosnące zainteresowanie działalnością B+R ze strony przedsiębiorców widoczne w każdym konkursie, świadczy […]

Więcej

Wsparcie działań eksportowych w nowej perspektywie 2014 – 2020

Dotacje na rozwój działalności eksportowej w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) stanowiły jedno z głównych działań, na które przeznaczone zostały fundusze europejskie. W ramach działania 6.1 Paszport do Eksportu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogły otrzymać wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej. Działanie miało na celu utworzenie i realizację Planu Rozwoju Eksportu, […]

Więcej

KONTAKT