2 czerwca 2016

RPO Lubelskie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

30 maja ogłoszono nabór wniosków dla działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Celem działania jest  zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorców.

Dofinansowanie przeznaczone będzie w szczególności na:

 1. Stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw celem wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań (nabycie praw do własności intelektualnej, stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej).

Wsparcie w ramach działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali województwa lubelskiego, wpisującej się w inteligentne specjalizacje (kod PKD projektu musi być zgodny z listą kodów PKD przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę bądź planowanych do nabycia i wdrożenia w wyniku realizacji projektu.

Zasady finansowania projektów:

 • Poziom dofinansowania projektu do 70% 
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN
 • Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN

Wnioski składać będzie można w terminie od 30 czerwca 2016 do 08 września 2016 r

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu zaliczyć można:

 1. Nieruchomości  – max do 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
 2. Materiały i roboty budowlane – max do 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
 3. Nowe i używane środki trwałe
 4. Wartości niematerialne i prawne

Promowane będą projekty, w których:

 • Nastąpi wdrożenie wyników prac B+R
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności B+R
 • Istnieje uzasadniona potrzeba współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową w kontekście projektu
 • Nastąpi wzrost działalności eksportowej Wnioskodawcy
 • Nastąpi wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
 • Zostaną wykorzystane ekoinnowacje w zakresie oszczędności energii, surowców, wody lub zastosowanie technologii mało i bezodpadowych.

Dodatkowe punkty przyznawane będą dla przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż 24 miesiące.

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem w ramach działania  3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu: 534 499 298 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie. Z chęcią pomożemy uzyskać dotację na rozwój Twojej firmy.